مقاله مقایسه دو روش مسواک زدن چرخشی (Roll) و مالشی (Scrub) در کنترل پلاک دندانی در کودکان ۸ تا ۱۱ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۲۲ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش مسواک زدن چرخشی (Roll) و مالشی (Scrub) در کنترل پلاک دندانی در کودکان ۸ تا ۱۱ ساله
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان
مقاله پلاک دندانی
مقاله مسواک زدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری کمال
جناب آقای / سرکار خانم: مجاهدی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمعلمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گلشاهی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بهداشت دهان و دندان یکی از مهم ترین شاخه های بهداشت عمومی به شمار می رود. ارتقای بهداشت دهان در سنین دبستان به علت عدم مهارت کافی حرکتی در انجام صحیح مسواک زدن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و نیاز به آموزش بهترین روش مسواک زدن دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه دو روش مسواک زدن چرخشی و مالشی بر کنترل پلاک دندانی در دانش آموزان ۸ تا ۱۱ ساله مراجعه کننده به مرکز دندان پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی بدون جهت، ۲۱۵ نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و با توجه به عامل سن و جنس، در گروه های سنی ۸ تا ۹ سال و نیز ۱۰ تا ۱۱ سال قرار گرفتند. به نیمی از افراد هر گروه روش چرخشی و به نیمی دیگر روش مالشی مسواک زدن آموزش داده شد. مسواک زدن به روش آموزش داده شده توسط کودکان انجام شد. سپس میزان پلاک دندانی در هر مرحله با استفاده از ایندکس اولری تعیین شد و نتایج ثبت شده با یکدیگر مقایسه گردید. آنالیزهای آماری استفاده شده شامل t-test و آنالیز کواریانس بود (۰٫۰۵=a).
یافته ها: روش مسواک زدن مالشی به طور معنی داری در کاهش پلاک دندانی نسبت به روش چرخشی موثرتر بود (۰٫۰۰۱>p value).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، روش مالشی نسبت به روش چرخشی در کاهش پلاک در دو گروه سنی بررسی شده موثرتر بود. کودکان با سن بیشتر در کاهش پلاک دندانی عملکرد بهتری داشتند. همچنین پسران در مقایسه با دختران در این زمینه موفق تر بودند.