مقاله مقایسه دو روش ساکشن لوله تراشه با فشار منفی ۱۰۰ و منفی ۲۰۰ میلی متر جیوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۶۸ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش ساکشن لوله تراشه با فشار منفی ۱۰۰ و منفی ۲۰۰ میلی متر جیوه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله ساکشن
مقاله علایم حیاتی
مقاله پاک سازی راه هوایی
مقاله بخش مراقبت ویژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت نژاد جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی عطیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساکشن لوله تراشه یکی از اقدامات مهم پرستاری جهت بهبود اکسیژن رسانی در بیماران دارای لوله تراشه می باشد. میزان فشار منفی جهت ساکشن لوله تراشه یکی از موارد بحث برانگیز می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ساکشن لوله تراشه با فشار منفی ۱۰۰ و منفی ۲۰۰ میلی متر جیوه بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
روش: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۶۰ بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان که تحت تهویه مکانیکی بودند با روش نمونه گیری آسان (در دسترس) انتخاب شدند. سپس نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه (ساکشن با فشار منفی ۱۰۰ و منفی ۲۰۰ میلی متر جیوه) تخصیص داده شدند. میزان اشباع اکسیژن خون شریانی، تعداد ضربان قلب و متوسط فشارخون شریانی بیماران در مراحل بلافاصله قبل، حین، ۵ و ۲۰ دقیقه بعد از هر دو نوع ساکشن اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، کای اسکوئر و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه پس از انجام ساکشن میزان اشباع اکسیژن خون شریانی به طور معناداری کاهش و تعداد ضربان قلب و متوسط فشارخون شریانی به طور معناداری افزایش یافته بود (p<0.05). البته این تغییرات بین دو گروه معنادار نبود (p>0.05).