مقاله مقایسه دو روش تحریک تخمک گذاری در بیماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بر اساس یافته های سونوگرافی شریان براکیال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش تحریک تخمک گذاری در بیماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بر اساس یافته های سونوگرافی شریان براکیال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتساع وابسته به جریان
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستی
مقاله گنادوتروپین منوپازی انسانی
مقاله لتروزول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدریان لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری دیبازر نوش آفرین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی یکتا بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلال اندوتلیال، می تواند بر میزان باروری در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستی موثر باشد. شاخص اتساع وابسته به جریان Flow Mediated Dilatation (FMD) در بیماران دچار تخمدان پلی کیستی مختل می باشد. هدف این طرح مقایسه دو روش تحریک تخمک گذاری به وسیله لتروزول (Letrozole) یا لتروزول همراه با گنادوتروپین منوپازی انسانی Human Menopausal Gonadotropins (HMG) در بیماران نابارور با سندرم تخمدان پلی کیستی مقاوم به کلومیفن سیترات بر اساس یافته های سونوگرافی شریان براکیال می باشد.
روش بررسی: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور می باشد. افراد مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان دکتر شریعتی در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ که دارای معیارهای ورود بودند بررسی اتساع وابسته به جریان (FMD) و سونوگرافی ترانس واژینال به عمل آمد و به دو گروه تحت درمان با لتروزول و تحت درمان با HMG+ تقسیم شدند. پس از پایان دریافت برنامه دارویی متغیرها ثبت و آنالیز شد.
یافته ها: نتایج درمان در گروه لتروزول در ۱۵ بیمار (۵۷٫۷%) موفق و در ۱۱ بیمار (۴۲٫۳%) شکست خورد در ارتباط با گروه لتروزول
HMG+، ۱۸ بیمار (۵۴٫۵%) دارای درمان موفق و در ۱۵ بیمار (۴۵٫۵%) درمان شکست خورد. میانگین FMD در گروه با نتایج درمانی موفق %۱۹٫۴۲±۱۰ و در گروه با نتایج ناموفق %۱۸٫۵۷±۷٫۲ بود این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود (P=0.712).
نتیجه گیری: در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستی مقاوم به کلومیفن، لتروزول به تنهایی می تواند به اندازه لتروزول همراه با گنادوتروپین در تحریک تخمک گذاری موثر باشد. بین یافته های سونوگرافی داپلر شریان براکیال در گروه لتروزول در ترکیب با گنادوتروپین با لتروزول به تنهایی تفاوت معنی داری وجود نداشت.