مقاله مقایسه دو روش باز گذاشتن و بستن صفاق احشایی و جداری حین عمل سزارین از نظر برخی پیامدهای کوتاه مدت بعد از عمل: یک مطالعه کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش باز گذاشتن و بستن صفاق احشایی و جداری حین عمل سزارین از نظر برخی پیامدهای کوتاه مدت بعد از عمل: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفاق
مقاله سزارین
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادان صنم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی موید مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جهت انجام عمل سزارین، روش های متنوعی تعریف شده است که هر یک پیامدهای متفاوتی دارند. برخی موافق بستن صفاق در عمل سزارین هستند و گروهی دیگر از بازگذاشتن آن حمایت می کنند. با توجه به اختلاف نظرهای موجود در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف مقایسه برخی پیامدهای کوتاه مدت دو روش بستن و بازداشتن صفاق در عمل سزارین انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور می باشند که از مهر ماه سال ۱۳۹۰ لغایت آذر ماه سال۱۳۹۱ بر روی ۸۰ زن باردار ترم که جهت انجام اولین سزارین الکتیو به بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه بستن (گروه شاهد) و باز گذاشتن صفاق (گروه مطالعه) قرار گرفتند. همه بیماران با روش اسپانیال تحت بی حسی قرار گرفته و توسط یک جراح عمل شدند. میزان درد در ۲۴ ساعت اول پس از عمل بر اساس معیار VAS، میزان دوز مصرفی دارو های ضد درد، زمان اولین دفع بیمار بعد از عمل و همچنین میزان عفونت زخم در یک هفته اول در گروه ها ثبت و مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، ویلکاسون و تی و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: روش بازگذاشتن صفاق جداری و احشایی به صورت معنی داری در کاهش درد بعد از سزارین (
۰٫۰۰۱>p)، نیاز به داروی ضد درد (۰٫۰۱۲=p) و زمان کمتر تخلیه روده (۰٫۰۰۱=p) نسبت به بستن آنها ارجحیت داشت. بروز عفونت زخم در بین دو گروه تفاوتی نداشت (۱=p).
نتیجه گیری: روش بازگذاشتن صفاق جداری و احشایی نسبت به روش بستن آن در بهبود پیامدهای کوتاه مدت بعد از عمل از قبیل درد بعد از زایمان و نیاز به آنالرژیک و زمان تخلیه روده کوتاه تر ارجح است.