مقاله مقایسه دو روش آماری حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و آنالیز بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغ های بومی استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش آماری حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و آنالیز بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی مرغ های بومی استان فارس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز بیزی
مقاله پارامترهای ژنتیکی
مقاله حداکثر درستنمایی محدود شده
مقاله مرغ های بومی استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیمی غیاث آبادی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع غیاث جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: پیرانی نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق از رکوردهای عملکرد مرغ های بومی فارس که در طی سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۱ جمع آوری شده بودند استفاده شد. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل وزن بدن در ۱۲ هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ بود. مولفه های واریانس و همبستگی های ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی با استفاده از روش های حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس و با استفاده از مدل حیوانی تک و چند متغیره برآورد گردید. مقدار وراثت پذیری برآورد شده با استفاده از روش REML در مدل تک متغیره برای صفات سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ و وزن بدن در ۱۲ هفتگی به ترتیب ۰٫۵۳، ۰٫۶۳، ۰٫۳۳ و ۰٫۵۳ و در چند صفته به ترتیب ۰٫۵۱، ۰٫۶۴، ۰٫۳۳ و ۰٫۵۳ بود. با استفاده از روش آنالیز بیزی وراثت پذیری در مدل تک متغیره برای صفات سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ و وزن بدن در سن ۱۲ هفتگی به ترتیب ۰٫۵۳، ۰٫۶۳، ۰٫۳۴ و ۰٫۵۵ و در مدل چند صفتی به ترتیب ۰٫۵۶، ۰٫۵۸، ۰٫۳۳ و ۰٫۵۵ بود. همبستگی ژنتیکی و محیطی بین وزن بدن و سن بلوغ جنسی با استفاده از هر دو روش منفی و همبستگی فنوتیپی بین آنها مثبت بود. همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین وزن بدن در سن ۱۲ هفتگی و صفت وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ با هر دو روش مثبت بود. مقادیر فوق برای صفات وزن بدن در سن ۱۲ هفتگی و وزن تخم مرغ به ترتیب با روش ۰٫۵ REML، ۰٫۱۵ و ۰٫۳۶ و با روش آنالیز بیزی ۰٫۴۳، ۰٫۲۶ و ۰٫۲۸ بود. همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین وزن بدن در سن ۱۲ هفتگی و تعداد تخم مرغ با روش REML به ترتیب ۰٫۰۳، ۰٫۱۵ و ۰٫۱ و در روش آنالیز بیزی به ترتیب ۰٫۱۹، ۰٫۲۳ و ۰٫۱۹ بود. همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین سن بلوغ جنسی و تعداد تخم مرغ با هر دو روش بالا و منفی بود. به طور کلی از نتایج این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که تخمین پارامترهای مورد بررسی با استفاده از هر دو روش نزدیک به هم بودند.