مقاله مقایسه دقت و کارایی مدل های USLEM،MUSLE-S ،AUSLE ،USLE در برآورد مقدار فرسایش و رسوب در مقیاس رگبار (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه- مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۵۰۶ تا ۵۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه دقت و کارایی مدل های USLEM،MUSLE-S ،AUSLE ،USLE در برآورد مقدار فرسایش و رسوب در مقیاس رگبار (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه- مشهد)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآورد فرسایش و رسوب
مقاله مدل های تجربی
مقاله دقت و کارایی
مقاله پلات استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنگاور عبدالصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل های تجربی برآورد فرسایش برای یک منطقه خاص تهیه شده اند و واسنجی آنها برای استفاده در شرایطی غیر از محل تهیه آنها ضروری است. بررسی دقت مدل های تجربی برای تخمین بار رسوبی رگبارها می تواند منجر به برآوردهای بهتر از بار رسوبی و در نتیجه طراحی بهتر عملیات حفاظت خاک و آب گردد. در این تحقیق، میزان کارایی معادله جهانی فرسایش خاک و برخی نسخ آن شامل AUSLE، MUSLE-S، USLEM در مناطق نیمه خشک خراسان و در مقیاس رگبار ارزیابی شد. ابتدا نسبت به برآورد مقدار فرسایش ناشی از هر رگبار با استفاده از نسخ مختلف معادله جهانی اقدام و با توجه به اندازه کوچک پلات ها مقدار فرسایش برآوردی برابر مقدار رسوب در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از به کار گیری هر یک از مدل ها با مقادیر رسوب اندازه گیری شده رگبارها در پلات های ۲۰ متری با کاربری مرتعی، مقایسه و نهایتا کارایی و دقت مدل های مذکور مورد ارزیابی واقع شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بین روش های مورد بررسی، هر چند نتایج دو روش MUSLE-S و USLEM معمولا بیش از مقدار واقعی است، ولی با داشتن همبستگی معنی دار با مقادیر رسوب مشاهداتی، توانایی نمایان ساختن روند تغییرات رسوب را دارا هستند اما با توجه به مقادیر بزرگ آماره RRMSE و مقادیر منفی (ME) در روش ناش- ساتکلیف، مدل های مورد بررسی فاقد کارایی لازم می باشند. همچنین روش های USLE و AUSLE نیز به دلیل ساختار مشابه نتایج یکسانی ارائه داده و همبستگی معنی داری با رسوب مشاهداتی ندارند.