مقاله مقایسه دقت دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و CBCT در برآورد فاصله Cortex کف سینوس ماگزیلا تا کرست آلوئول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه دقت دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و CBCT در برآورد فاصله Cortex کف سینوس ماگزیلا تا کرست آلوئول
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله CBCT
مقاله سینوس ماگزیلاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حافظی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: گورنگ سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در اعمال جراحی تعیین دقیق موقعیت سینوس ماگزیلا برای اجتناب از آسیب وارده به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی و مقایسه دقت دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و CBCT در تعیین حداقل فاصله کف سینوس ماگزیلا تا کرست آلوئول می باشد.
مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی انجام گرفت. بر روی ۲ جمجمه خشک انسان انجام گرفت. در هر یک از جمجمه ها تعداد ۱۳ ناحیه به فاصله ۵ میلی متری از همدیگر (مجموعا ۲۶ ناحیه) از ناحیه دندان های ۴ تا ۷ توسط گوتاپرکا علامت گذاری شد. رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و تصویربرداری CBCT تهیه شد. سپس نمونه ها در نواحی علامت گذاری شده برش زده شد و به صورت مستقیم توسط کالیپر دیجیتال با دقت دهم میلی متر اندازه گیری شدند. پس از تنظیم رادیوگرافی ها با فاکتور بزرگنمایی مقادیر با آزمون Signed Ranks Test و Wilcoxon مقایسه شدند.
یافته ها: میزان قدر مطلق خطا در تعیین حداقل فاصله کورتکس کف سینوس ماگزیلا تا کرست آلوئول برای ۰٫۰۸±۰٫۰۶ CBCT و برای پانورامیک دیجیتال ۰٫۳۶±۰٫۳۴ میلی متر بدست آمد و تفاوت معنی داری بین آنها دیده شد. (P=0.001) 100 درصد نمونه ها در تصویربرداری CBCT و ۶۵٫۳ درصد نمونه ها در رادیو گرافی پانورامیک دیجیتال درمحدوده قابل قبول ±۰٫۰۵ میلی متر قرار گرفتند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد روش CBCT در ارزیابی حداقل فاصله کف سینوس ماگزیلا تا کرست آلوئول نسبت به رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال دقت بالاتری دارد.