مقاله مقایسه دقت تشخیصی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی ((Cone Beam Computed Tomography(CBCT) و رادیوگرافی پری اپیکال در ضایعات تحلیل داخلی ریشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه دقت تشخیصی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی ((Cone Beam Computed Tomography(CBCT) و رادیوگرافی پری اپیکال در ضایعات تحلیل داخلی ریشه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل ریشه
مقاله توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: مسرت ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: صفارفر امین
جناب آقای / سرکار خانم: شاه سیاه سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: پورمهدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مسافری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محققی آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تحلیل داخلی ریشه در مراحل اولیه ممکن است که نمای رادیوگرافی نداشته باشد. معمولا برای ارزیابی این ضایعه از رادیوگرافی های پری اپیکال داخل دهانی استفاده می شود که یکی از مشکلات بزرگ آن کسب اطلاعات تشخیصی محدود می باشد. با توجه به محدودیت های تکنیک های داخل دهانی در کشف زودرس ضایعات تحلیل داخلی ریشه، در این مطالعه دقت توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) که روشی جدید در ارزیابی فک و صورت است، در مقایسه با رادیوگرافی پری اپیکال در تشخیص این ضایعات مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی: ۶۰ دندان پرمولر تک ریشه ای به صورت مزیودیستال برش داده شد و با فرز روند در ۳۰ دندان در نواحی کرونال و اپیکال (به صورت تصادفی) تحلیل داخلی ایجاد شد و ۳۰ دندان باقیمانده به عنوان گروه کنترل منظور شد. دندان ها در آکریل خودپخت مانت شدند. از هر دندان رادیوگرافی پری اپیکال و CBCT گرفته شد. دو متخصص رادیولوژی فک و صورت وجود یا عدم وجود تحلیل در تصاویر پری اپیکال و CBCT از هر دندان را مورد بررسی قرار دادند.
یافته ها: CBCT در تمام موارد توافق کامل با واقعیت دارد، اما رادیوگرافی پری اپیکال در برخی موارد خصوصا در ضایعات ۱٫۳ اپیکال ریشه توافق متوسطی با واقعیت داشته و نتایج آن تفاوت معناداری با واقعیت دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که خصوصا در نواحی اپیکال، CBCT نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال دقت تشخیصی بالاتری در کشف ضایعات تحلیل داخلی ریشه دارا می باشد.