مقاله مقایسه دریافت زیتون و بروز سندرم متابولیک طی ۳ سال پیگیری در مردان و زنان بزرگسال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۵۱ تا ۶۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه دریافت زیتون و بروز سندرم متابولیک طی ۳ سال پیگیری در مردان و زنان بزرگسال
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله روغن زیتون
مقاله اسیداولئیک
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوزباشیان عماد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری گلاله
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی اصفهانی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رژیم غذایی غنی از زیتون به عنوان یک منبع اسید چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه (MUFA) می تواند بر عوامل خطر قلبی و عروقی موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بروز سندرم متابولیک با میزان مصرف زیتون، روغن زیتون و محتوای اسیداولئیک آنها، طی سه سال پیگیری در بین بزرگسالان تهرانی بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه طولی بر پایه جمعیت بود که در قالب مطالعه قند و لیپید تهران انجام گرفت. اطلاعات تغذیه ای با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک جمع آوری شد. اطلاعات جمعیت شناختی توسط پرسشنامه تکمیل گردید و فشارخون و شاخص های تن سنجی آنها مطابق پروتکل های استاندارد سنجیده و تجزیه و تحلیل های بیوشیمیایی بر روی نمونه های خون ناشتا انجام شد. در پایان بر روی ۱۰۵۳ نفر (۳۵۲ مرد و ۷۰۱ زن) ۶۰-۱۹ ساله برای بروز سندرم متابولیک تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.
نتایج: میانگین سنی جمعیت ۳۵٫۵±۱۰٫۸ سال و میانگین دریافت زیتون در مردان و زنان به ترتیب ۱٫۷±۱٫۴ و ۱٫۶±۵٫۳ گرم در روز بود. با تعدیل عوامل مداخله گر در مردان و زنان، در بالاترین سهک دریافت روغن زیتون، نسبت شانس بروز سندرم متابولیک نسبت به سهک اول به ترتیب ۰٫۶۱ و ۱٫۱۷ به دست آمد و همچنین HDL کلسترول پایین، در مردان در بالاترین سهک دریافت روغن زیتون نسبت به سهک اول ۰٫۵۵ بود. همچنین نسبت شانس بروز گلوکز خون بالا در بالاترین سهک دریافت زیتون در مردان ۰٫۵۵ بود. برای سایر اجزای سندرم متابولیک و دریافت زیتون و روغن زیتون و محتوی اسیداولئیک آن رابطه معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: دریافت روغن زیتون با کاهش بروز HDL کلسترول پایین و دریافت زیتون با کاهش بروز گلوکز خون بالا در مردان تهرانی همراه است.