مقاله مقایسه درمانگری مبتنی بر مهارت های حل مساله و مقابله با شناخت درمانگری مدیریت وزن در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه درمانگری مبتنی بر مهارت های حل مساله و مقابله با شناخت درمانگری مدیریت وزن در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت درمانگری
مقاله حل مساله و مقابله
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله سبک زندگی کارآمد وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه هریس مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین ندا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحی شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داشتن سبک زندگی ناکارآمد، عادت های نادرست غذایی، فعالیت بدنی کم و بدکارکردی محیط فرهنگی-اجتماعی از عوامل موثر در افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی هستند. لذا این پژوهش بر آن است تا کارآمدی دو روش درمانگری مبتنی بر مهارت های حل مساله و مقابله و شناخت درمانگری مدیریت وزن را در کاهش شاخص توده بدنی (BMI) و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن (WEL) زنان دارای اضافه وزن و چاق مقایسه کند. بدین منظور ۳۴ آزمودنی با BMI>25 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی درمانگری مبتنی بر مهارت های حل مساله و مقابله و شناخت درمانگری جایگزین شدند (هر گروه ۱۷ نفر). همه آزمودنی ها در شروع، پایان و ۱۲ هفته پس از پایان هر دوره درمانگری به گویه های پرسشنامه WEL پاسخ دادند و BMI آنها نیز اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نسخه شانزدهم نرم افزار آماری SPSS و با به کارگیری آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که دو مداخله به کاهش معنادار BMI آزمودنی ها منتهی شده اند (۰٫۰۵>p)، اما میان دو مداخله در این زمینه تفاوت معناداری وجود نداشت (p<0.05) همچنین میان دو مداخله در بهبود سبک زندگی کارآمد وزن تفاوت معناداری مشاهده نشد (p>0.05) بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که بواسطه به کارگیری روش های خاص هر مداخله نظیر خود-نظارت گری، تصحیح افکار مخرب، مهارت های حل مساله و راهبردهای مقابله با سرنخ های محیطی و هیجانی به راه اندازنده خوردن، آزمودنی های دو گروه می توانند خود-مهارگری و مقاومت در برابر این محرک ها را افزایش داده و از این طریق به بهبود سبک زندگی کارآمد وزن و کاهش وزن خود کمک کنند.