مقاله مقایسه درصد حباب ایجاد شده به دنبال پر کردن کانال ریشه ها با گوتاپرکا و سیلر AH26 با چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۵۰ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه درصد حباب ایجاد شده به دنبال پر کردن کانال ریشه ها با گوتاپرکا و سیلر AH26 با چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جستجوی حباب
مقاله میکروسکوپ دیجیتال
مقاله روشهای قرار دهی سیلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق شمس مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امامی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: برای قراردادن سیلر در کانال ریشه از روش های مختلفی استفاده می شود. به همین منظور هدف از این مطالعه مقایسه درصد حباب ایجاد شده به دنبال پرکردن کانال ریشه ها با گوتاپرکا و سیلر AH26 با چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی پنجاه دندان پری مولر دوم پایین به روش Stepback آماده شد. دندان ها به چهار گروه ده تایی و یک گروه کنترل بر اساس نحوه قرارگیری سیلر در کانال تقسیم شدند. بعد از گذاشتن سیلر و پر کردن کانال با روش تراکم جانبی، نمونه ها در مقاطع عرضی با فواصل سه میلی متر برش داده شدند و سپس برشها با میکروسکوپ دیجیتال با بزرگنمایی صد و پنجاه برابر جهت تعیین وجود حباب در یک سوم های آپیکال، میانی و کرونال مورد ارزیابی واقع شدند. از آزمون های آماری Kruskal Wallis و Bonferroni برای مقایسه درصد حبابها استفاده گردید.
یافته ها: در هیچ یک از یک سوم ها و به طور کلی در نمونه های به دست آمده از تمامی سطح مقاطع در هر گروه بین چهار روش مختلف قراردهی سیلر در کانال تفاوت معناداری دیده نشد. (p=0.276)
نتیجه گیری: در بررسی تمامی سطح مقاطع روی هم رفته تفاوتی از لحاظ درصد حباب بین چهار روش مختلف قرار دهی سیلر در کانال دیده نمی شود.