مقاله مقایسه خونریزی در IUDهای مولتی لود ۳۷۵ و کاپرتی ۳۸۰A که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه خونریزی در IUDهای مولتی لود ۳۷۵ و کاپرتی ۳۸۰A
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول هیگام
مقاله خونریزی
مقاله وسیله داخل رحمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح ملی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هامونی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: صرافی خیرآباد سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از شایعترین عوارض IUD که اکثر استفاده کنندگان از این وسیله، گریبان گیر آن هستند، خونریزی می باشد، این عارضه در IUD های مختلف متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه خونریزی در IUDهای مولتی لود ۳۷۵ و کاپرتی ۳۰۸A انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسوکور می باشد که از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ تا مهر ماه سال ۱۳۹۱ بر روی ۴۸ زن مراجعه کننده به مرکز بهداشتی- درمانی باوفا شهرستان تبریز انجام شد. شرکت کنندگان توسط بلوک بندی تصادفی با بلوک های ۴ تایی و ۶ تایی، به دو گروه مساوی دریافت کننده IUD مولتی لود ۳۷۵ یا گروه دریافت کننده IUD کاپرتی ۳۰۸A تقسیم شدند. میزان خونریزی افراد با استفاده از جدول هیگام، قبل و ۴ ماه بعد از IUD گذاری اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون های کای دو، تی مستقل، تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر ویژگی های فردی و بارداری (به جز مصرف دارو در طول انجام مطالعه و فاصله آخرین زایمان با
IUD گذاری) تفاوت آماری معناداری با هم نداشتند (p>0.05) و با یکدیگر همسان بودند. میانگین خونریزی در دو گروه دریافت کننده IUD در ۴ ماه اول بعد از IUD گذاری، تفاوت آماری معنی دار نشان داد (p<0.001)، به گونه ای که میزان خونریزی در گروه مولتی لود با گذشت زمان، کاهش و در گروه کاپرتی، افزایش یافته بود.
نتیجه گیری: استفاده از IUD مولتی لود، باعث کاهش قابل توجه میزان خونریزی در نمونه های پژوهش شد. بنابراین در مراکز ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده، مشاوره در مورد هر دو نوع IUD مولتی لود و کاپرتی، ضروری به نظر می رسد.