مقاله مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی در دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان آلفا
مقاله خودکارآمدی
مقاله عزت نفس اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری دهکردی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: امیرپور برزو
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوگیری های جنسیتی در موسسات، حاکی از چالش برای تمام زنانی است که خواستار مشارکت در پست های رهبری هستند، تبعیض و بی اعتمادی به توانایی زنان برای رهبری، وجود تصورات کلیشه ای و تعصب درباره نقش آنان در جامعه و عدم کفایت در پست های رهبری و تصمیم گیری از موضوعات مهم برای همه زنان خصوصا زنان آلفا که از توانمندی رهبری برخوردارند، می باشد پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی بر روی دانشجویان دختر آلفا و غیرآلفا اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بود که از این جامعه ۳۰۰ نفر به صورت نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه زنان آلفای وارد، پاپسن ودی پائولو، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و پرسشنامه عزت نفس اجتماعی لاوسون، مارشال و مک گراث بود. داده های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان آلفا در خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی به طور معناداری بالاتر از دانشجویان غیرآلفا بود، و هر سه زیرمقیاس پرسشنامه زنان آلفا (رهبری، قدرت و درونگرایی پایین) با عزت نفس اجتماعی و خودکارآمدی رابطه مثبت داشت. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین خودکارآمدی و عزت نفس اجتماعی با استعداد آلفا بودن دانشجویان دختر رابطه وجود دارد (P<0.05).