مقاله مقایسه خودمراقبتی در بارداری، حمایت اجتماعی درک شده و استرس درک شده در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه خودمراقبتی در بارداری، حمایت اجتماعی درک شده و استرس درک شده در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت بارداری
مقاله خودمراقبتی در بارداری
مقاله استرس درک شده
مقاله حمایت اجتماعی درک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی جاوید فاطره
جناب آقای / سرکار خانم: سیمبر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دولتیان ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداری عارضه دارشده با دیابت مستلزم افزایش منابع بهداشتی و مراقبتی به منظور کنترل مناسب میزان قند در طول بارداری و کاهش عواقب شدید پری ناتال می باشد. امروزه تغییر در سبک زندگی الگوی ابتلا به بیماری ها را تغییر داده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه برخی از عوامل موثر بر سبک زندگی (خودمراقبتی در بارداری، حمایت اجتماعی درک شده، استرس درک شده) در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی مقایسه ای حاضر روی ۱۰۰ زن باردار با تشخیص قطعی دیابت بارداری و هم زمان با آن ۱۰۰ زن باردار سالم، مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. گردآوری داده ها، از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه خودمراقبتی در بارداری، حمایت اجتماعی درک شده و استرس درک شده صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شد. یافته ها: متغیر های آمارنگاری و مامایی بین دو گروه مشابه بود. میانگین نمره خود مراقبتی در بارداری در دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به دیابت بارداری به ترتیب ۷۱٫۹۰ و ۸۱٫۸۷ (P<0.001) و میانگین نمره حمایت اجتماعی درک شده به ترتیب ۶۵٫۷۵ و ۷۳٫۸۸ (P<0.001)، و میانگین نمره استرس درک شده به ترتیب ۵۱٫۵۷ و ۶۰٫۲۷ (P<0.001) بود. نتیجه گیری: زنان در گروه مبتلا به دیابت بارداری؛ خود مراقبتی، حمایت اجتماعی درک شده و استرس کمتری را تجربه می کردند. این یافته ضرورت توجه بیشتر به خودمراقبتی و حمایت اجتماعی زنان در طی بارداری را نشان می دهد که می توان با افزایش آگاهی و آموزش به زنان باردار در زمینه داشتن سبک زندگی مناسب در دوران بارداری و هر مداخله ای که منجر به ارتقای سبک زندگی در آنان شود، از بروز دیابت در بارداری پیشگیری نمود.