مقاله مقایسه خلاقیت غیر کلامی دانش آموزان پسر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی و دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه خلاقیت غیر کلامی دانش آموزان پسر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی و دولتی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان پسر تیزهوش
مقاله مدارس سمپاد
مقاله غیر انتفاعی
مقاله دولتی
مقاله خلاقیت غیر کلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه خلاقیت دانش آموزان تیزهوش پسر در مدارس سمپاد، غیرانتفاعی و دولتی بود. روش: تعداد ۱۶۴ دانش آموز پسر در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و دو ابزار اندازه گیری آزمون هوش ماتریس های پیشرونده ریون و آزمون تفکر خلاق تورنس (فرم ب تصویری) مورد استفاده قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دانش آموزان تیزهوش پسر در سه موقعیت آموزشی از نظر خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد. تحلیل نتایج نمرات خلاقیت دانش آموزان پسر در مدارس استعدادهای درخشان، دولتی و غیرانتفاعی حاکی از آن بود که در مولفه های بسط و سیالی تفاوت معناداری در نمرات این دو زیر مقیاس با توجه به نوع مدرسه وجود ندارد. اما در مولفه های اصالت و انعطاف پذیری و کل مقیاس خلاقیت تفاوت معناداری بین دانش آموزان انواع مدارس مورد بررسی قرار گرفته وجود دارد. در کل مقیاس خلاقیت نمرات دانش آموزان پسر تیزهوش مدارس دولتی به طور معناداری بالاتر از نمرات خلاقیت دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی بود، با این وجود تفاوت معناداری بین نمرات خلاقیت دانش آموزان تیزهوش مدارس دولتی با استعدادهای درخشان در مجموع وجود نداشت. نتیجه گیری: تحیل نتایج بیانگر آن است که فقط نوع مدارس نمی تواند نشان دهنده ی میزان خلاقیت دانش آموزان باشد.