مقاله مقایسه خلاقیت دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی و دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۱۰۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه خلاقیت دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی و دولتی
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله دانش آموزان تیزهوش
مقاله مدارس سمپاد
مقاله غیر انتفاعی
مقاله دولتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه خلاقیت دانش آموزان تیزهوش دختر در موقعیت های مختلف آموزشی (مدارس سمپاد، غیرانتفاعی و دولتی) بود. تعداد ۱۶۶ دانش آموز در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و دو ابزار اندازه گیری آزمون هوش ماتریس های پیشرونده ریون و آزمون تفکر خلاق تورنس (فرم ب تصویری) مورد استفاده قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان تیزهوش در سه موقعیت آموزشی از نظر خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ها بیانگر این است که دانش آموزان دختر تیزهوش در مدارس استعدادهای درخشان در خلاقیت و برخی از مولفه های آن به طور معناداری بالاتر از دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی و دولتی هستند.