مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور آن در منطقه بیاض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور آن در منطقه بیاض
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ های پسته
مقاله خاک های گچی
مقاله رفسنجان
مقاله گچ عدسی
مقاله نسبت منیزیم به کلسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمندی پور فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: فرپور محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: سرچشمه پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت زراعی و کیفیت آب آبیاری نقش مهمی در خصوصیات خاک دارند. مطالعه حاضر در منطقه بیاض رفسنجان و با هدف بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور انجام گرفت. با توجه به نتایج تجزیه ۵۰۰ نمونه آب آبیاری، چهار نمونه آب با نسبت های مختلف منیزیم به کلسیم انتخاب و سپس اقدام به مطالعه ۵ خاکرخ تحت کشت پسته و ۴ خاکرخ کشت نشده در مجاورت آن ها گردید. نمونه های خاک تحت آزمایش های فیزیکی و شیمیایی معمول و میکرومورفولوژی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان شوری در زمین های کشت نشده (۲۵۶ دسی زیمنس بر متر) در مقایسه با زمین های تحت کشت (۸٫۹ دسی زیمنس بر متر) بیشتر بود. با افزایش نسبت منیزیم به کلسیم در آب آبیاری، این نسبت در خاک های تحت کشت در مقایسه با خاک کشت نشده مجاور، افزایش یافت. از سوی دیگر، آبیاری با آب دارای کیفیت مناسب، نسبت مزبور را در خاک های تحت کشت در مقایسه با خاکرخ شاهد کاهش داد. مطالعات میکرومورفولوژی حاکی از وجود بلورهای عدسی و صفحات قفل شده گچ در خاک های کشت نشده می باشد. بلورهای منفرد و عدسی شکل با اندازه کوچک شکل غالب بلور گچ در خاکرخ های تحت کشت پسته بودند.