مقاله مقایسه خاموش کننده های فلورسنت و غیرفلورسنت روش Real-time PCR در پلات های آمپلیفیکیشن استاندارد ژن دلتا-۶ دساتوراز در کشت سلولی رده PANC-1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه خاموش کننده های فلورسنت و غیرفلورسنت روش Real-time PCR در پلات های آمپلیفیکیشن استاندارد ژن دلتا-۶ دساتوراز در کشت سلولی رده PANC-1
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Real-time PCR
مقاله دلتا-۶ دساتوراز
مقاله رده سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهمانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بیاگوی شیما
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرپورفریور تقی
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی امین مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: استفاده از خاموش کننده های غیرفلورسنت در روش Real-time PCR برای بررسی بیان ژن مناسب است.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه توانایی دو نوع خاموش کننده فلورسنت و غیرفلورسنت با توجه به نتایج Real-time PCR انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال ۱۳۹۱ در آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. سلول های سرطانی پانکراس انسان ((PANC-1 در فلاسک های ۷۵ سانتی متری کشت و تکثیر شدند. سپس ۱۰۶×۳ سلول در پلیت های ۶ خانه ای تحت تاثیر داروهای موثر بر سیگنال های خاص درون سلولی قرار گرفتند و میزان تغییر بیان ژن دلتا -۶ دساتوراز در شرایط یکسان، یک بار با خاموش کننده فلورسنت و بار دیگر با خاموش کننده غیرفلورسنت با روش Real-time PCR بررسی شد. داده ها با آزمون آماری تی و براساس روش ΔΔCT با فرض کارآیی ۱۰۰ درصد تحلیل شدند.
یافته ها: خاموش کننده های فوق، با جذب متفاوت نشر گزارش گر (Reporter)، باعث تفاوت در نتایج حاصل از Real-time PCR شدند. پلات آمپلیفیکیشن هنگام استفاده از خاموش کننده غیرفلورسنت، دقیق تر و میزان خط پایه (Base line) پایین تر بود و به این ترتیب نسبت سیگنال به noise کاهش یافت. با استفاده از خاموش کننده غیرفلورسنت، به دلیل افزایش دمای ذوب (Tm) و کاهش اتصالات غیراختصاصی، میزان عددی دوره آستانه (CT) نیز کاهش یافت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، استفاده از خاموش کننده غیرفلورسنت نسبت به فلورسنت مناسب تر و جای گزین بهتری برای خاموش کننده های متداول، به خصوص در مطالعه های تشخیصی آلل ها و(single nucleotide polymorphism) SNP بود.