مقاله مقایسه خارج دهانی روش اسیداچ متداول با دو سیستم سلف اچ در میزان ریزنشت درمان فیشورسیلانت دندان های دایمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه خارج دهانی روش اسیداچ متداول با دو سیستم سلف اچ در میزان ریزنشت درمان فیشورسیلانت دندان های دایمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیارپوش
مقاله نشت دندانی
مقاله اسید فسفریک
مقاله باندینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند ماریه
جناب آقای / سرکار خانم: امیری طهرانی زاده نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی باب اناری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلفی نژاد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به تازگی استفاده از پرایمرهای سلف اچ به علت سادگی مراحل کار جهت فیشور سیلانت پیشنهاد می شود. هدف از این مطالعه، مقایسه خارج دهانی روش اسید اچ متداول با دو سیستم سلف اچ در میزان ریزنشت درمان فیشور سیلانت دندان های دایمی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، ۴۵ عدد دندان پرمولر سالم انسان انتخاب شد، سپس شیارهای سطح اکلوزال دندان ها به اندازه نوک فرز روند ۴/ Fresh 1شده و در نهایت به ۳ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. در گروه اول بعد از اچ کردن سطح با اسید فسفریک ۳۷ درصد سیلانت Clinpro روی شیارها قرار گرفت. در گروه دوم از سیستم باندینگ سلف اچ دو مرحله ای Clearfil SE bond و در گروه سوم از سیستم باندینگ سلف اچ یک مرحله ای AdheSE one قبل از قرار دادن سیلانت استفاده شد. سپس دندان ها ۱۰۰۰ دور تحت چرخه ای حرارتی (۵۵ – ۵) درجه سانتی گراد قرار گرفتند. دندان ها به مدت ۲۴ ساعت درون فوشین بازی قرار گرفت و پس از تهیه مقطع به صورت باکو لینگوالی، نفوذ رنگ در زیر سیلانت ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط آزمون های آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whithney مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: در میزان ریزنشت بین سه گروه تفاوت معنی دار وجود داشت (p value<0.001). در مقایسه دو به دو بین گروه Clearfil SE bond و اسید اچ تفاوت معنی داری وجود نداشت (p value=0.902)، اما ریزنشت در گروه AdheSE one به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از دو گروه دیگر بود (p value<0.001).
نتیجه گیری: میزان ریزنشت فیشور سیلانت در هنگام استفاده از سیستم سلف اچ دو مرحله ای Clearfil SE bond مشابه روش اسید اچ متداول بود، اما در سیستم سلف اچ یک مرحله ای بیش از دو گروه دیگر بود.