مقاله مقایسه حساسیت کانتراست بین سه گروه از کارگران جوشکار GMAW جوشکار SMAW و کارگران نقطه جوشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه حساسیت کانتراست بین سه گروه از کارگران جوشکار GMAW جوشکار SMAW و کارگران نقطه جوشکار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشعه ماورای بنفش
مقاله تست حساسیت کانتراست
مقاله جوشکاری
مقاله فرکانس فضایی
مقاله حفاظت چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی تغییرات و مقایسه حساسیت کانتراست در سه گروه از جوشکاران حرفه ای که به روش جوشکاری برق با استفاده از پوشش محافظ گاز (Gas Metal Arc Welding: GMAW) اقدام به جوشکاری می نمایند و جوشکارانی که جوشکاری برق دستی (Shield Metal Arc Welding: SMAW) انجام می دادند و همچنین گروه کارگران نقطه جوشکار (Resistance Welding) به عنوان گروه سوم.
روش کار: تمامی جوشکاران حرفه ای GMAW و SMAW و نقطه جوش شاغل در یک مرکز صنعتی که همگی مرد بودند تحت آزمون حساسیت کانتراست با آزمون Freiburg قرار گرفتند.آزمون حساسیت کانتراست در سه فرکانس فضایی cpd 15، cpd 5 و cpd 1 در شرایط ثابتی انجام شد. سه گروه از لحاظ شرایط دموگرافیک مانند سن و سابقه شرایط مشابه ای داشتند. نتایج سه گروه در هر فرکانس فضایی ثبت و با یکدیگر مقایسه شد.
یافته ها: آزمون ANOVA نشان داد که حساسیت کانتراست در فرکانس فضایی cpd 15، در کارگران جوشکار GMAW به طور معناداری (p=0.028) و (p=0.041) به ترتیب نسبت به گروه کارگران SMAW و نقطه جوشکار کاهش یافته است. متوسط (انحراف معیار) حساسیت کانتراست در فرکانس های cpd 15، cpd 5، cpd 1 در گروه کارگران جوشکار GMAW به ترتیب ۳۹٫۰۸±۲۵٫۹۲، ۱۷۲٫۷۰±۴۳٫۷۵ و۱۴۰٫۶۹±۵۱٫۸۰  و در گروه کارگران SMAW، ۶۰٫۵۷±۵۴٫۳۰، ۱۸۳٫۲۱±۳۲٫۰۱ و ۱۵۷٫۸۰±۴۲٫۲۰ و کارگران نقطه جوشکار۵۷٫۳۸±۳۹٫۲۲ ، ۱۸۰٫۶۰±۳۵٫۴۲ و ۱۴۹٫۱۰±۵۰٫۶۸ بوده است.
نتیجه گیری: علیرغم اینکه همه کارگران جوشکار از عینک و دیگر وسایل حفاظت فردی استفاده می کردند، افت حساسیت کانتراست کارگران GMAW نسبت به دو گروه دیگر می تواند ناشی از تغییرات تجمعی اثرات سوء این پرتوها باشد. بهبود و ارتقاء کیفی تجهیزات ایمنی چشم ها مخصوصا در این گروه از کارگران ضروری به نظر می رسد.