مقاله مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو عاطفی خانواده
مقاله بیش فعال
مقاله عادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقاضا مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالمعالی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: صابری هایده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: از پژوهش حاضر مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی بود.
روش: این پژوهش از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه کودکان بیش فعال ۲۱-۷ سال بود که در سال ۱۳۸۹ تحت پوشش بخش اعصاب و روان بیمارستان روزبه قرار داشتند و همچنین کلیه کودکان عادی که از نظر سن و جنس با آنان مشابه بودند. ۵۴ کودک بیش فعال و ۵۴ کودک عادی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه موس و موس استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری (AVONAM) تحلیل شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که در بین ۶ مولفه جو عاطفی خانواده فقط مولفه ابرازگری بین دو گروه بیش فعال و عادی تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.50). همچنین در مورد اثرات تعاملی وضعیت (بیش فعال و عادی) و جنسیت در جو عاطفی خانواده، تنها تفاوت در مولفه تعارض معنادار بود (p<0.50). اما اثر جنسیت به تنهایی معنی دار نبود، به عبارت دیگر بین مولفه های جو عاطفی خانواده در دو گروه از دختران و پسران بیش فعال تفاوت معنی داری مشاهده نشد.