مقاله مقایسه جو خانواده دختران فراری و غیر فراری ۲۰–۱۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه جو خانواده دختران فراری و غیر فراری ۲۰–۱۲ ساله
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو خانواده
مقاله دختران فراری
مقاله انسجام
مقاله کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغعلی گل هایده
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی امیرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالمعالی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقایسه جو خانواده دختران فراری و غیرفراری بود. پژوهش به روش علی – مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دختران فراری ۱۲ تا ۲۰ ساله مستقر در مراکز ویژه بهزیستی و دختران غیرفراری شهر تهران در سال ۱۳۸۹ بود. بدین منظور ۲۰ نفر از دختران فراری با روش نمونه گیری در دسترس از مراکز ویژه بهزیستی (خانه سلامت و مرکز نواب صفوی) و ۲۰ نفر از دختران غیرفراری که از نظر سن و سطح تحصیلات مشابه دختران فراری بودند با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر تهران انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه جو خانواده (فرم (R مورد مقایسه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون «MANOVA» استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین نمرات عامل انسجام و کنترل در هر دو گروه معنادار بوده است.