مقاله مقایسه جنبه های روانی اجتماعی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۷۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه جنبه های روانی اجتماعی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمی
مقاله نوجوانان
مقاله تنهایی
مقاله ناامیدی
مقاله عزت نفس
مقاله مهارت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیغمی محمدی شراره
جناب آقای / سرکار خانم: تجویدی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش احساس تنهایی، ناامیدی، عزت نفس و مهارت اجتماعی را در نوجوانان مبتلا به تالاسمی با نوجوانان سالم مقایسه کردیم. دراین مطالعه ۱۰۰ نوجوان مبتلا به تالاسمی و ۱۰۰ نوجوان سالم شرکت کردند. نوجوانان مبتلا به تالاسمی به شیوه نمونه گیری آسان از مراکز بیماری های خاص، مرکز تالاسمی بزرگسالان ظفر و درمانگاه تالاسمی بیمارستان مفید و نوجوانان سالم به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مدارس راهنمایی و دبیرستان انتخاب شدند. این دو گروه از نظر سن، جنس، سطح تحصیلات و درآمد خانواده همگن شدند. داده ها به روش خودگزارشی جمع آوری شد. فرم انتخاب نمونه و فرم مشخصات دموگرافیک، مقیاس ناامیدی بک و مقیاس تنهایی، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و پرسش نامه مهارت اجتماعی ماتسون ابزار هایی بودند که در این پژوهش به کار گرفته شد. اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۴ و با استفاده از آمار توصیفی کای دو، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمره ناامیدی (P=0.047)، مهارت اجتماعی (p=0.038) و عزت نفس (p=0.033) در نوجوانان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم نشان داد، اما در احساس تنهایی بین نوجوانان مبتلا به تالاسمی و نوجوانان سالم تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (P=0.387). بر اساس نتایج این مطالعه مشکلات روانی اجتماعی در نوجوانان تالاسمی شایع است. شناسایی منابع امیدبخش، ارتقای سلامت روانی و آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان مبتلا به تالاسمی، ضروری به نظر می رسد.