مقاله مقایسه جنبه های اقتصادی، خصوصیات کمی و کیفی چند رقم توتون بارلی نرعقیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه جنبه های اقتصادی، خصوصیات کمی و کیفی چند رقم توتون بارلی نرعقیم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توتون بارلی
مقاله نرعقیم
مقاله نیکوتین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح ر.
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده ن.
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی آ.ر.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی و انتخاب ارقام مناسب توتون، بذور ۱۲ رقم توتون نرعقیم بارلی و رقم بارلی ۲۱ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۳ تیمار و ۳ تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس جدول تجزیه واریانس مرکب صفات مورد ارزیابی در دو سال (۸۵ و ۸۶) بین تیمارها از لحاظ، عملکرد برگ خشک (عمل آوری شده)، قیمت یک کیلو توتون، درآمد ریالی در هکتار، تعداد و عرض برگ، روز تا گلدهی و درصد نیکوتین در سطح احتمال ۱% و از لحاظ ارتفاع بوته و طول برگ در سطح احتمال ۵% تفاوت معنی دار وجود داشت. بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین صفات در دو سال ارقام KY907, HB4105P, NC6, HB4124P NC7 به ترتیب با ۳۹۱۸، ۳۸۶۲، ۳۷۵۸، ۳۷۶۱ و ۳۷۲۸ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد برگ خشک (برگ عمل آوری شده) و رقم بارلی ۲۱ (شاهد) با ۲۹۰۴ کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار را دارا بود. از لحاظ قیمت یک کیلوگرم توتون، ارقامHB4105P  و TN90LC به ترتیب با ۱۳۹۳۰ و ۱۳۶۵۰ ریال برترین ارقام بودند و رقم HB4124P علیرغم بالا بودن میزان عملکرد برگ خشک دارای پائین ترین قیمت یک کیلوگرم توتون می باشد. بر اساس صفت درآمد ریالی در هکتار (قیمت ۱ کیلوگرم ´ عملکرد) ارقام KY907, O3FZ13 NC7, HB4105p, NC3, NC6 و بیشترین درآمد ریالی در هکتار را دارا بودند و پائین ترین درآمد ریالی نیز با توجه به عملکرد کم و قیمت پایین مربوط به بارلی ۲۱ (رقم شاهد) است. با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس صفت درآمد ریالی در هکتار (قیمت ۱ کیلوگرم ´ عملکرد) و میزان آلودگی ارقام توتون به بیماری های ویروسی، ارقام HB4105p, NC7 و O3FZ13 (به ترتیب با ۴۴، ۴۰ و ۲۶ درصد افزایش نسبت به رقم شاهد بارلی ۲۱ از نظر درآمد ریالی در هکتار) به عنوان ارقام برتر در این تحقیق شناخته شدند.