مقاله مقایسه جذب و انتقال علف کش های گلایفوسیت و توفوردی نشاندار با کربن ۱۴ در سیستم ریشه علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه جذب و انتقال علف کش های گلایفوسیت و توفوردی نشاندار با کربن ۱۴ در سیستم ریشه علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلخه
مقاله توفوردی
مقاله گلایفوسیت
مقاله علفکش های نشاندار
مقاله کربن ۱۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اهری‌ مصطفوی حسین‌
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جم نژاد منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه تلخه (Acroptilon repens L.) علف هرزی با توانایی رقابتی زیاد از خانواده آفتابگردان (Asteraceae) می باشد. یکی از مهمترین شیوه های کنترل علف های هرز دائمی نظیر تلخه استفاده از علف کش های سیستمیک است. این تحقیق طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در گلخانه های آزمایشی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج انجام شد. آزمایش به منظور بررسی تاثیر مراحل رشد تلخه در میزان جذب و انتقال علف کش های توفوردی و گلایفوسیت انجام گردید. در این بررسی، گیاهان در مرحله رزت، غنچه دهی و گلدهی با علف کش های نشان دار توفوردی و گلایفوسیت و با اکتیویته ۰٫۰۸ و ۰٫۰۸۵ میکروکوری (به ازای هر ده میکرولیتر محلول) تلقیح شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تیمار علف کش (توفوردی و گلایفوسیت) و فاکتور دوم مرحله رشد گیاه هرز (رزت، غنچه دهی و گلدهی) بود. جداسازی و شمارش علف کش نشان دار پس از گذشت ۱۶۸ ساعت نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان انتقال علف کش های توفوردی و گلایفوسیت وجود ندارد، اما تجمع ریشه ای توفوردی نشان دار در مرحله رزت گیاه تلخه بیشتر از سایر مراحل بوده و بیشترین میزان تجمع گلایفوسیت نشان دار در ریشه مربوط به مراحل غنچه دهی و گلدهی بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رابطه مستقیمی بین میزان انتقال علف کش به ریشه و توانایی کنترل علف هرز وجود دارد و مناسب ترین زمان کاربرد علف کش توفوردی و گلایفوسیت به ترتیب در مراحل رزت و غنچه دهی گیاه تلخه می باشد.