مقاله مقایسه توان ترسیب پایدار کربن فیتومس اکوسیستم مرتع طبیعی و مرتع مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه کوهستانی میدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه توان ترسیب پایدار کربن فیتومس اکوسیستم مرتع طبیعی و مرتع مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه کوهستانی میدان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسیب کربن
مقاله فیتومس
مقاله منطقه میدان
مقاله مرتع طبیعی
مقاله مرتع مصنوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دی اکسید کربن به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای در اتمسفر و عامل اصلی افزایش گرمای جهانی و تغییر اقلیم در قرن اخیر، بایستی به روش های ممکن از اتمسفر جذب و ترسیب شود. ترسیب کربن زیستی، شامل جذب کربن اضافی اتمسفری توسط فیتومس، ساده ترین و ارزان ترین روش جهت کاهش تبعات تغییر اقلیم می باشد. اکوسیستم های مراتع طبیعی و مراتع مصنوعی توانایی زیادی در افزایش توان ترسیب کربن دارند. اکوسیستم مرتع مصنوعی حاصل تبدیل دیمزارهای کم بازده یک ساله به مراتع دست کاشت می باشد. به منظور مقایسه توان ترسیب کربن فیتومس اکوسیستم مرتع طبیعی و مرتع مصنوعی، در منطقه کوهستانی میدان در ارتفاعات شمال اسفراین، میزان کربن ترسیب شده دو گونه غالب Astragalus hypsogeton و Onobrichis cornuta در اکوسیستم مرتع طبیعی در دو بخش هوایی و زیرزمینی و گونه Medicago sativa در اکوسیستم مرتع مصنوعی، تنها در بخش فیتومس زیرزمینی، در هر پایه اندازه گیری و با استفاده از روابط رگرسیونی به دست آمده، در واحد سطح، برآورد گردید. نتایج مقایسه میانگین کربن ترسیب شده فیتومس زیرزمینی این دو اکوسیستم، با آزمون t مستقل، گویای اختلاف معنی دار آنها (P<0.01) بود، به طوری که میزان آن در اکوسیستم مرتع مصنوعی ۵٫۶ برابر مرتع طبیعی بود. همچنین عدم اختلاف معنی دار میانگین ترسیب کربن فیتومس کل، در واحد سطح، در این دو اکوسیستم، حاصل مقایسه آن دو با آزمون t مستقل (P<0.05)، نشان داد، استقرار اکوسیستم مرتع مصنوعی به جای اکوسیستم کشت دیم یک ساله، می تواند علاوه بر حفظ منابع پایه اکولوژیکی، توان ترسیب پایدار کربن در واحد سطح را از نزدیک به صفر به سطح مقدار آن در مرتع طبیعی ارتقاء دهد.