مقاله مقایسه توانایی تغلیظ فلزات سنگین در پوشش گیاهی منطقه اطراف صنایع فولادسازی در جاده بندر امام – ماهشهر، اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه توانایی تغلیظ فلزات سنگین در پوشش گیاهی منطقه اطراف صنایع فولادسازی در جاده بندر امام – ماهشهر، اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجمع دهندگی
مقاله عامل انتقال
مقاله عامل تغلیظ زیستی
مقاله فلزات سنگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوفن پرژک
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتخواه عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارزاده سعادت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان به علت استفاده از آب، خاک و هوا، در تغییر شرایط بوم شناختی مشارکت مهمی دارند و می توان از آن ها برای پاکسازی بوم نظام های آلوده به انواع آلاینده ها نظیر فلزات سنگین استفاده نمود. در این مطالعه، میزان تجمع فلزات سنگین Ni، Mn، Zn،Fe  و Pb در خاک و پوشش گیاهی اطراف مناطق صنایع تولید فولاد در جنوب شرق شهر اهواز واقع در جاده بندر امام – ماهشهر بررسی شد. نتایج این مطالعه میانگین غلظت فلزات به صورت قابل تبادل در نمونه های خاکی مناطق بررسی شده را به صورت Fe>Mn>Zn>Ni میلی گرم بر کیلوگرم نشان داد. بیشینه میزان تجمع Fe در پوشش گیاهی در بخش هوایی گیاه علفی Taraxacum kotschyi و در تیپ درختی Conocarpus erectus با مقادیر ۸۹۱ و ۸۶۰٫۳۰،Zn  و Mn در بخش هوایی گیاه علفی T.kotschyi با مقادیر ۱۰۸٫۶۳ و ۹۳٫۹۰ و بیشترین مقدار Ni در تیپ درختی ۱۰٫۸۶ Eucalyptus camaldulensis میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک اندازه گیری شد. مقدار Pb در خاک و پوشش گیاهی قابل تعیین نبود. نتایج حاصل از محاسبه عامل تغلیظ زیستی و عامل انتقال مبین آن است که در بیشتر موارد و برای بیشتر فلزات مطالعه شده این شاخص ها بالاتر از یک است. بر اساس این مطالعه، غلظت فلزات در پوشش گیاهی منطقه از حد آستانه تعریف شده برای گیاهان بیش تجمع دهنده کمتر است، با این حال تصور می شود که گونه های گیاهی انتخاب شده توانایی تجمع و انباشت فلزات مطالعه شده را در بخش هوایی خود دارند.