مقاله مقایسه توالی ژن DBAt، در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، در گونه های سرخدار و قارچ های اندوفیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه توالی ژن DBAt، در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، در گونه های سرخدار و قارچ های اندوفیت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکسول
مقاله قارچ های اندوفیت
مقاله سرخدار
مقاله ژن DBAT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری سنبل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: چهرگانی راد عبدالکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این تحقیق، بررسی حضور ژن DBAT، یکی از ژن های کلیدی در مسیر بیوسنتزی تاکسول، در سرخدار (Taxus baccata) و قارچ اندوفیت مولد تاکسول آن و نیز بررسی میزان شباهت این توالی ها با توالی های موجود در بانک ژن بود
مواد و روش ها: در این تحقیق، قارچ های اندوفیت از پوست درخت سرخدار جداسازی و به روش نوک هیف خالص سازی شدند DNA .نومی درخت سرخدار و یکی از قارچ های مولد تاکسول (ایزولهT9 ) استخراج گردید. حضور ژن DBAT به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز بررسی گردید. پس از توالی یابی، میزان شباهت توالی های به دست آمده از سرخدار و ایزوله T9 با توالی های سایر گونه های سرخدار و قارچ های اندوفیت، موجود در پایگاه بانک ژن، مقایسه شدند.
نتایج: با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، یک قطعه ۱۲۵bp از ژن DBAT سرخدار و ایزوله T9 تکثیر گردید. هم ردیفی توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی قارچ و گیاه میزبان نشان داد که این توالی ها دارای شباهت بسیار بالایی (بیش از ۹۸ درصد) بودند. نتایج هم ردیفی این توالی ها با توالی های گونه های دیگر سرخدار و قارچ های اندوفیت، نیز شباهت بسیار بالایی (۹۸ تا ۱۰۰ درصد) را نشان داد. همچنین، شباهت نسبتا بالایی در توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی آنزیم DBAT و سایر آنزیم های آسیل و آروئیل ترانسفراز درگیر در مسیر بیوسنتزی تاکسول مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج، حضور ژن DBAT در قارچ اندوفیت مولد تاکسول جداشده از سرخدار و همچنین شباهت بسیار بالا آن، در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، با توالی بدست آمده از ژن DBAT میزبان (Taxus baccata) و توالی گونه های دیگر سرخدار و نیز قارچ های اندوفیت به اثبات رسید.