مقاله مقایسه تنیدگی والدینی و دلبستگی مادر به شیرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذیه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تنیدگی والدینی و دلبستگی مادر به شیرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذیه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشکلات تغذیه ای
مقاله شیرخوار
مقاله دلبستگی
مقاله تنیدگی والدینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرزاده راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: نوحه سرا شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکلات تغذیه، شامل مجموعه رفتارهایی هستند که غذا دادن به کودک را دشوار می سازند و با تحت تاثیر قرار دادن رابطه مادر – کودک، موجب نگرانی مادر می شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه شیرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذیه ای از لحاظ تجربه دلبستگی به شیرخوار، تنیدگی والدینی بود. در پژوهش حاضر که از نوع طرح های علی – مقایسه ای بود تعداد ۵۰ نفر از جامعه آماری مادرانی که شیرخوار ۶ ماهه تا ۱ ساله داشتند، از طریق نمونه گیری در دسترس، انتخاب و پس از بررسی ملاک های ورود، بر اساس گزارش مادر درمورد وجود یا عدم وجود مشکلات تغذیه ای در دو گروه جایگزین شدند. مقیاس دلبستگی پس از تولد، شاخص تنیدگی والدینی، توسط مادر شیرخوار تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون مانوا، و آزمون های متناسب تحلیل گردید نتایج نشان داد که دلبستگی مادر به شیرخوار در گروه شیرخواران بدون مشکلات تغذیه ای در مقایسه با شیرخواران دچار مشکلات تغذیه ای بالاتر بود. این مادران از تعامل خود با کودکان شان رضایت بیشتری داشتند، و تنیدگی والدینی کمتری به ویژه در قلمرو مربوط به کودک تجربه می کردند نتایج این مطالعه می تواند در برنامه های پیشگیرانه مشکلات تغذیه ای شیرخواران مورد توجه متخصصان قرار گیرد.