مقاله مقایسه تنظیم هیجانی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تنظیم هیجانی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظیم هیجانی
مقاله سیگار
مقاله ارزیابی مجدد و فرونشانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ایل بیگی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود که به شیوه
علی مقایسه ای انجام شد و جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۹۰ ۸۹ بودند. نمونه آماری پژوهش ۸۰ دانشجوی سیگاری و ۸۰ دانشجوی غیرسیگاری بودند که داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسش نامه تنظیم هیجانی گراس و جان (۲۰۰۳) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل آزمون (t) برای دو گروه مستقل تحلیل شد.
نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان غیرسیگاری از ارزیابی مجدد (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی مثبت) و دانشجویان سیگاری از فرونشانی (به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی منفی) بیش تر استفاده می کنند. به نظر می رسد که اختلال در تنظیم هیجانی و از عوامل خطرزای مصرف سیگار برای دانشجویان است.