مقاله مقایسه تفکر انتقادی، هوش اجتماعی و انعطاف پذیری کنشی دانشجویان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تفکر انتقادی، هوش اجتماعی و انعطاف پذیری کنشی دانشجویان دختر و پسر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادی
مقاله هوش اجتماعی
مقاله انعطاف پذیری کنشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: مشاک رویا
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیری امین
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه تفکر انتقادی، هوش اجتماعی و انعطاف پذیری کنشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. حجم نمونه ۳۸۰ نفر بودند (۱۷۰ دانشجوی پسر و ۲۱۰دانشجوی دختر) که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST)، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) و مقیاس انعطاف پذیری کنشی (CD- RISC) استفاده گردید. تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود و نتایج تحلیل داده  ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) در سطح (P<0.05) نشان داد که بین تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد و ولی از لحاظ هوش اجتماعی و انعطاف پذیری کنشی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت.