مقاله مقایسه تفکر انتقادی، سخت کوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تفکر انتقادی، سخت کوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادی
مقاله سخت کوشی
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله خلاقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرئی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدآسیابان سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تفکر انتقادی، سخت کوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک بود. حجم نمونه مورد مطالعه ۳۵۴ نفر بودند (۱۶۶ دانشجوی پسر و ۱۸۸ دانشجوی دختر) که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) (CCTST)، پرسشنامه سخت کوشی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده گردید. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بود و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین تفکر انتقادی، سخت کوشی در سطح (P<0.01) و خلاقیت در سطح (P<0.05) در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود داشت ولی از لحاظ انگیزه پیشرفت در سطح (P<0.05) بین در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت.