مقاله مقایسه تغییرات سیتومورفومتری مخاط دهان در افراد سیگاری و قلیانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تغییرات سیتومورفومتری مخاط دهان در افراد سیگاری و قلیانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگار
مقاله قلیان
مقاله سیتومورفومتری
مقاله سیتولوژی
مقاله مخاط دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خفری ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی بهرنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مخاط دهان افراد سیگاری و قلیانی جهت ایجاد تغییرات بدخیم مستعدتر است. لذا هدف مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر سیگار و قلیان بر ویژگی های مورفومتری (Morphometry) مخاط طبیعی دهان می باشد.
روش کار: در این مطالعه کوهورت گذشته نگر، اسمیر سیتولوژی(Cytology)  از ۳ ناحیه مخاط باکال، طرفی زبان و کف دهان (سمت راست)، در ۴۰ فرد سیگاری، ۴۰ نفر قلیانی و ۴۰ فرد سالم تهیه شده و به روش پاپانیکولائو(Papanicolaou method)  رنگ آمیزی گردید. تغییرات کمی و کیفی اسمیرسیتولوژی (Cytological smear) در هر اسلاید بررسی شد. ارزیابی کمی با نرم افزار Motic plus2 و ۵۰ سلول در هر اسلاید صورت گرفت. افراد در گروه ها از نظر سن و جنس یکسان سازی شدند.
یافته ها: افزایش اندازه هسته، نسبت اندازه هسته به سیتوپلاسم،Ferret ratio  (نسبت قطر بزرگ به کوچک هسته) و کاهش اندازه سیتوپلاسم به ترتیب در نواحی زبان، مخاط باکال و کف دهان افراد سیگاری، قلیانی و سالم وجود داشت (p£۰٫۰۰۱). اختلاف آماری معنی داری از نظر درصد کاریورکسی Karyorrhexis))، هسته جند لوبهMultilobed nuclei) ) و واکوئولیزاسیون Vacuolization)) سیتوپلاسم در مخاط دهان افراد سیگاری و قلیانی و سالم در نواحی مخاط باکال (p=0.8)، زبان و کف دهان (p=0.9) مشاهده نشد، اما درصد التهاب (p<0.001) و کاندیدا (p=0.002) در افراد سیگاری و قلیانی بیشتر ازسالم بود.
نتیجه گیری: سیگار و قلیان در ایجاد تغییرات کمی سیتومورفومتری (Cytomorphometry) مخاط دهان موثرند، اما تاثیر سیگار در این زمینه بیشتر از قلیان است.