مقاله مقایسه تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ قلب در تمرینات منظم و بی تمرینی بلندمدت بازیکنان دختر لیگ برتر بسکتبال خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ قلب در تمرینات منظم و بی تمرینی بلندمدت بازیکنان دختر لیگ برتر بسکتبال خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار و عملکرد بطن چپ
مقاله اکو کاردیوگرافی
مقاله تمرینات منظم
مقاله بی تمرینی بلندمدت
مقاله بازیکنان دختر بسکتبالیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی مهر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: معینی سیدضیا
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق مقایسه تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ قلب در تمرینات منظم و بی تمرینی بلند مدت بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال خوزستان در رده سنی ۲۹-۱۸ سال بود. از میان ۳۰ نفر بازیکن دختر عضو لیگ برتر بسکتبال به طور تصادفی ۱۵ نفر در گروه تمرینات منظم و ۱۵ نفر در گروه بی تمرین بلند مدت جایگزین شدند. متغیرهای ساختاری و عملکردی بطن چپ شامل قطر پایان سیستولی، قطر پایان دیاستولی، ضخامت دیواره بین بطنی، ضخامت دیواره خلفی، توده بطن چپ، حجم ضربه ای، کسر تخلیه و ضربان قلب استراحتی که با استفاده از روش اکوکاردیوگرافی یک بعدی، دوبعدی و داپلر رنگی در وضعیت استراحت مورد ارزیابی قرار گرفته و اندازه گیری شد. در این تحقیق از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. حداقل سطح معناداری  P<0.05بود. نتایج یافته های تحقیق نشان داد: بازیکنان دختر بسکتبال در تمرینات منظم به طور معناداری در متغیرهای ساختاری (به جز متغیر قطر پایان سیستولی و ضخامت دیواره خلفی) و عملکردی بطن چپ قلب بزرگتر و بیشتر و ضربان قلب استراحتی کمتری در مقایسه با گروه بی تمرین برخوردارند. نتیجه کلی این تحقیق نشان می دهد ساختار و عملکرد بطن چپ می تواند به طور مثبتی تحت تاثیر تمرینات منظم بسکتبال قرار گیرد.