مقاله مقایسه تغییرات زاویه مولر سوم مندیبل در درمان های ارتودنسی با و یا بدون کشیدن پرمولر اول یا دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تغییرات زاویه مولر سوم مندیبل در درمان های ارتودنسی با و یا بدون کشیدن پرمولر اول یا دوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتودنسی
مقاله مولر سوم
مقاله پره مولر
مقاله کشیدن دندان
مقاله مندیبل
مقاله زاویه دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی سوده
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامیان لادن
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصمدی محمدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی یامچی شیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خارج کردن دندان های پره مولر را در رویش دندان های مولر سوم موثر می دانند. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای تغییرات زاویه دندان مولر سوم در درمان ارتودنسی همراه با کشیدن دندان های پره مولر اول یا پره مولر دوم مندیبل و یا بدون کشیدن دندان بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک تحقیق historical cohort می باشد. در این مطالعه سه گروه درمان شامل کشیدن پره مولرهای اول مندیبل، کشیدن پره مولرهای دوم مندیبل و بدون کشیدن مورد مطالعه قرار گرفتند. هر گروه ۳۰ دندان مولر سوم را شامل می شد. سن بیماران بین ۱۱ تا ۱۹ سال و درجه تکاملی دندان عقل بین مراحل ۶ تا ۸ طبقه بندی نولا بود. رادیوگرافی های پانورامیک قبل و بعد از درمان آنالیز شدند.
یافته ها: زاویه بین مولر سوم مندیبل و پلان مندیبل در گروه کشیدن پره مولرهای اول ۷±۲٫۲ درجه و در گروه کشیدن پره مولرهای دوم ۵٫۲ درجه افزایش پیدا کرد که این افزایش در هر دوگروه معنادار بود(P<0.05) . تغییرات این زاویه در گروه بدون کشیدن از لحاظ آماری معنادار نبود (P>0.05). زاویه میان مولر سوم و مولر اول نیز در گروه درمانی کشیدن پره مولرهای اول ۶٫۸۳±۰٫۳ درجه کاهش یافت که این کاهش معنادار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: در درمان های ارتودنسی همراه با کشیدن دندان در مقایسه با درمان بدون کشیدن، مولر سوم به سمت مستقیم شدن پیش می رود که می تواند احتمال نهفته ماندن آن را کاهش دهد.