مقاله مقایسه تغذیه ای جیره بیومار، دل گوساله، کرم فشرده، کرم خونی، گاماروس و آرتمیا بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی سوروم (Heros Severus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تغذیه ای جیره بیومار، دل گوساله، کرم فشرده، کرم خونی، گاماروس و آرتمیا بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی سوروم (Heros Severus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیومار
مقاله دل گوساله
مقاله کرم فشرده
مقاله کرم خونی
مقاله گاماروس
مقاله آرتمیا
مقاله شاخص های رشد
مقاله ماهی سوروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ثابت سیدحامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جیره بیومار، دل گوساله، کرم فشرده، کرم خونی، گاماروس و آرتمیا که به طور رایج در تغذیه ماهیان زینتی و آکواریومی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه به منظور تعیین بهترین شاخص های رشد و بازماندگی در ماهی سوروم که یکی از ماهیان با ارزش و دارای اهمیت اقتصادی در بین ماهیان زینتی موجود در ایران می باشد، اثرات تغذیه ای جیره فوق مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد که کدامیک از غذاهای مورد استفاده بیشترین اثر را در رشد ماهی ماهی سوروم خواهند داشت. این تحقیق به مدت ۸ هفته و در  12آکواریوم و با تعداد ۲۰ عدد ماهی در هر آکواریوم و در ۴ تیمار شامل: تیمار ۱: غذای بیومار، تیمار ۲: دل گوساله چرخ شده، تیمار ۳: کرم فشرده، تیمار ۴: کرم خونی، تیمار۵ : گاماروس و تیمار ۶: آرتمیا با میانگین وزنی۰٫۱۶ ±۰٫۳۹۸ گرم انجام گردید. میزان غذای مورد نیاز با توجه به وزن توده زنده برابر ۱۵ درصد وزن بدن و ۴ بار در روز در ساعت های ۸، ۱۲، 16 و ۲۰ به هر آکواریوم وارد گردیدند. در نهایت داده های هر تیمار تحت آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و آنالیز همبستگی قرار گرفتند. وقتی که تفاوت ها معنی دار بود (P<0.05) از تست جداساز دانکن برای مقایسه میانگین بین تیمارها استفاده شد. در وزن و طول بدن ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (P<0.05) به طوری که بیشترین افزایش وزن و طول بدن در تیمار ۱ و کمترین افزایش در تیمار ۵ می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از لحاظ FCR، CF، SGR، BWI و GR اختلاف معنی داری مشاهده می گردد (P<0.05). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان گفت که در بین ۶ نوع غذای مورد استفاده بیومار بهترین اثر را بر روی شاخصای رشد ماهی سوروم دارد و به طور کلی بیشترین کارایی غذاهای مورد استفاده برای ماهی سوروم به ترتیب زیر می باشد: بیومار < دل گوساله < کرم خونی < کرم فشرده < آرتمیا < گاماروس