مقاله مقایسه تعداد نسخه های درج شده ژن IP-10 با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی بر اساس سیستم ترانسپوزونی PiggyBac در ژنوم سلول های Human Embryonic Kidney که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۰ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تعداد نسخه های درج شده ژن IP-10 با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی بر اساس سیستم ترانسپوزونی PiggyBac در ژنوم سلول های Human Embryonic Kidney
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PiggyBac ترانسپوزون
مقاله ژن درمانی
مقاله پروتئین نوترکیب
مقاله تعداد نسخه های ترانسژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاپور هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کرم زاده آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خیرالهی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از چالش های پیش رو در روش های مرسوم تولید پروتئین نوترکیب که ترانسژن به صورت خطی به سلول میزبان وارد می شود، هتروژنی در تعداد نسخه های ترانسژن در کلون های مختلف به دست آمده است که منجر به بیان ژن در سطوح مختلف می شود. گذشته از کارایی پایین درج خطی در ژنوم میزبان، پدیده ای دیگر به نام Position effect باعث کمتر شدن کارایی بیان ژن می گردد. PiggyBac کلاسی از DNA ترانسپوزونی است که می تواند به صورت مکانیزم Cut and paste در ژنوم سلول میزبان جابه جا شود. برخی خصوصیات منحصر به فرد این ترانسپوزون، آن را به یکی از وکتور های مناسب در مطالعات انتقال ژن تبدیل کرده است. انتقال ترانسژن با حجم بالا و درج در نواحی فعال از نظر رونویسی، از جمله خصوصیات مهم این ترانسپوزون است که می توان از آن در تولید پروتئین نوترکیب با کارایی بالا بهره برد. در این تحقیق، تعداد نسخه های درجی در کلون های به دست آمده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی این سیستم در رده سلولی HEK (Human embryonic kidney) مقایسه شده است.
روش ها: تولید سازه های تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی سیستم ترانسپوزاز حاوی ژن IP-10 و ژن مقاومت به آنتی بیوتیک هیگرومایسین با استفاده از روش های کلونینگ مولکولی به انجام رسید. رده سلولی HEK پس از تکثیر در پلیت های سلولی جهت انجام ترانسفکشن Seed شدند. سازه ها با استفاده از کیت لیپوفکتامین ۲۰۰۰ ترانسفکت شدند و پس از ۴۸ ساعت مورد تیمار با آنتی بیوتیک هیگرومایسین به مدت دو هفته قرار گرفتند. کلون های به دست آمده پس از استخراج DNA ژنومی با تکنیک (Absolute real-time polymerase chain reaction) Absolute real-time PCR از نظر تعداد نسخه های ژنی درج شده مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: تعداد نسخه های ژنی به دست آمده با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی در هر سلول، برابر با ۵ نسخه بود، در حالی که این عدد در سیستم دو پلاسمیدی برابر با دو نسخه بود.
نتیجه گیری: بررسی نتایج حاصل از تعداد نسخه های درجی در سیتم های تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی نشان داد که سیستم تک پلاسمیدی کارایی بالاتری از لحاظ تعداد نسخه های درجی دارد و می توان با کلون کردن ژن مورد نظر و کاست بیان کننده آنزیم ترانسپوزاز در یک پلاسمید واحد، تعداد نسخ بیشتری جهت بیان بیشتر پروتئین نوترکیب به دست آورد.