مقاله مقایسه تظاهرات رادیوگرافی قفسه سینه کارکنان بهداشتی با و بدون سل نهفته در بیمارستان رسول اکرم (ص) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تظاهرات رادیوگرافی قفسه سینه کارکنان بهداشتی با و بدون سل نهفته در بیمارستان رسول اکرم (ص)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل نهفته
مقاله کارکنان بهداشتی
مقاله رادیوگرافی
مقاله قفسه سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی طاهر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوید رحیمی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیمارستان یک محیط پرخطر برای رویداد و انتقال سل می باشد. هدف از انجام این مطا لعه ارزیابی شیوع سل نهفته و تعیین یافته های رادیوگرافی قفسه سینه در کارکنان بهداشتی بیمارستان سول اکرم (ص) با و بدون سل نهفته تشخیص داده شده با آزمون توبرکولین بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در بیمارستان رسول اکرم شهر تهران در سال ۱۳۹۰ انجام شد. برای صد نفر از کارکنان بهداشتی تست پوستی توبرکولین و رادیوگرافی قفسه سینه درخواست شد و نتایج آن به صورت یافته های زیر: ندول کلسیفیه، ضایعات فیبروتیک، آدنوپاتی ناف ریه، توبرکولوما، پلورال افیوژن، و میلیاری گزارش گردید. از آزمون کای دو برای مقایسه یافته ها در دو گروه با یا بدون سل نهفته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار اماری SPSS 16.0 استفاده شد.
یافته ها: صد نفر از کارکنان بهداشتی تحت مطالعه قرار گرفتند، تست پوستی توبرکولین در ۴۹ نفر (۴۹ درصد) مثبت بوده است. بین وجود یا عدم وجود سل نهفته در کارکنان بهداشتی و جنسیت ارتباط معناداری وجود نداشت (p=0.8) نفر (۹ درصد) از کارکنان یافته های غیر نرمال در رادیوگرافی قفسه سینه داشتند که از نظر آماری تفاوت معناداری در دو گروه با یا بدون سل نهفته نداشت(p=0.5) .
نتیجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد علی رغم این که نزدیک به نیمی از کارکنان بهداشتی تست مثبت پوستی داشتند اما ۹ درصد آنها رادیوگرافی غیر طبیعی به نفع سل نهفته داشتند، که برای بررسی دقیق تر و شروع دارو برای پیشگیری از سل فعال، نیاز به انجام تستهای با ویژگی بالاتر مانند ارزیابی کوانتی فرون سرم و سی تی اسکن ریه باشد.