مقاله مقایسه تطبیقی منظر بافت های شهر بر اساس شاخص های مبلمان شهری مطالعه موردی: شهر بهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه تطبیقی منظر بافت های شهر بر اساس شاخص های مبلمان شهری مطالعه موردی: شهر بهشهر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منظر شهری
مقاله بافت شهر
مقاله مبلمان شهری،کیفیت و مطلوبیت
مقاله بهشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشیری سیدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی راد قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر بهشهر طی دو دهه اخیر با رشد فزاینده جمعیت و گسترش فیزیکی بی رویه روبرو بوده و همین امر موجب دوگانگی شکل شهربه صورت بافت قدیم و جدید گردیده است. از طرفی نیز به دلیل کم اهمیت شمردن مبحث مبلمان شهری، در برخی بافت های شهری و نبود مبلمان مناسب و یا عدم رعایت طراحی خوب در اینگونه بافت ها، نه تنها منجر به زیبابی بصری نشده بلکه باعث گسیختگی در ساختار فضایی شهر بر اساس منظر بافت های شهری شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به بررسی مقوله مبلمان شهری و لزوم توجه آن در بهبود کیفیت منظر بافت های بهشهر پرداخته شده و از طریق تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از بافت های شهر بهشهر ودر قالب آزمونهای spss (تی و فریدمن) و مدل های ضریب آنتروپی و تاپسیس، مقایسه تطبیقی منظر بافت های شهر بر اساس شاخص های مبلمان شهری انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مبلمان شهربهشهر،منطبق با شرایط اقلیمی و فرهنگ بومی و متناسب با عملکرد فضا و نیاز شهروندان نمی باشد و همچنین در بحث تاثیرگذاری شاخص های مبلمان در کیفیت منظر بافت های شهری نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد.البته قابل ذکر است که بافت های شهر بهشهر بر اساس شاخص های مطلوبیت مبلمان و منظر دارای وضعیت یکسانی نبوده به طوری که بافت های تاریخی و میانی دارای وضعیت مساعدتری بر اساس شاخص های مطلوبیت منظر شهری بوده و سایر بافت ها از نظر شاخص ها دارای وضعیت بسیار ضعیف تا ضعیف بر آورد شده اند.