مقاله مقایسه تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تضمین کیفیت از طریق تجهیز امکانات آموزشی در موسسات آموزش عالی پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تضمین کیفیت
مقاله ذینفعان
مقاله امکانات آموزشی
مقاله فضای فیزیکی
مقاله فناوری اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف بررسی مقایسه ای امکانات آموزشی از دیدگاه ذینفعان آموزشی دانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی و آزاد اسلامی شهرستان گرمسار انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه استادان و دانشجویان موسسات آموزش عالی شهرستان گرمسار (آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی) در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ می باشند که تعداد آن ها ۱۳۸۴۹ نفر می باشد. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس جدول مورگان ۳۷۵ نفر تعیین گردید که به منظور افزایش اعتبار تحقیق، این میزان به ۴۱۵ نفر افزایش پیدا کرد. نمونه ها در این پژوهش به صورت طبقه ای – نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ۲۶ سوالی و محقق ساخته می باشد. ابزار تحقیق از نظر روایی محتوایی و بر اساس نظر تعدادی از اساتید صاحب نظر در حوزه آموزش عالی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر ۰٫۹۳ به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی مولفه های پنجگانه امکانات آموزشی مورد بررسی در رضایتمندی ذینفعان موثر است اما بالاترین تاثیر مربوط به امکانات فناوری اطلاعات، سمعی – بصری و فضای فیزیکی کلاس درس است. نتایج همچنین نشان داد از نظر ذینفعان، امکانات آموزشی هر سه موسسه مورد بررسی رضایت بخش نیست در عین حال دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با واحدهای پیام نور و غیرانتفاعی از شرایط بهتری برخوردار است.