مقاله مقایسه تسلط نیم کره های مغزی A،B ،C و D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۵۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تسلط نیم کره های مغزی A،B ،C و D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیم کره های مغزی
مقاله تسلط
مقاله ناتوانی یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبحی قراملکی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقایسه تسلط نیم کره های مغزی A، B،C وD دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر عادی و ناتوان یادگیری دوره راهنمایی شهر اردبیل بود. نمونه پژوهش به ۸۰ نفر (شامل ۴۰ دانش آموز عادی و ۴۰ دانش آموز ناتوان یادگیری) بود که به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها از آزمون هوش ریون و پرسش نامه تسلط نیم کره های مغزی هرمن استفاده شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بوده، برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری در هر چهار نیم کره مغزی تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنی که دانش آموزان ناتوان یادگیری در هر چهار نیم کره نمره کم تری نسبت به دانش آموزان عادی به دست آوردند. در ادبیات آموزشی این مطلب اثبات شده، یادگیری زمانی موثر است که کل مغز در فرایند یادگیری درگیر باشد به همین دلیل فعالیت های آموزشی باید به نحوی تنظیم شوند که از قابلیت های هر چهار سبک تفکر استفاده کنند.