مقاله مقایسه تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی و تواما با کرایوتراپی در درمان لیشمانیوز جلدی روستایی: کارآزمایی بالینی تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۶۲ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی و تواما با کرایوتراپی در درمان لیشمانیوز جلدی روستایی: کارآزمایی بالینی تصادفی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیشمانیوز جلدی
مقاله گلوکانتیم
مقاله کرایو تراپی
مقاله تزریق داخل ضایعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی پور عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: راثی یاور
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه اثرات درمانی دو روش درمانی تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم و روش کرایوتراپی به همراه تزریق داخل ضایعه در درمان لیشمانیوز جلدی در استان قم انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی به صورت تصادفی به دو گروه اختصاص داده شدند. گروه اول تحت درمان با گلوکانتیم به روش تزریق داخل ضایعه به طور هفتگی و گروه دوم تحت درمان با روش درمانی تواما تزریق داخل ضایعه و کرایوتراپی به صورت یک هفته در میان قرار گرفتند. پس از ۷ و ۱۲ هفته، درمان ضایعات مورد پایش قرار گرفت. بهبودی به صورت راپیتلیازاسیون کامل و از بین رفتن سفتی در نظر گرفته شد.
نتایج: از ۱۹۷ بیمار مبتلا به سالک، ۱۱۲ بیمار با عامل لیشمانیو ماژور، در مطالعه شرکت کرده و دوره درمان را کامل نمودند. ۵۴ بیمار با ۱۱۶ ضایعه، تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم و ۵۸ بیمار با ۱۱۵ ضایعه، کرایوتراپی و تزریق داخل ضایعه به صورت تواما را دریافت داشتند. در گروه گلوکانتیم با تزریق داخل ضایعه ۴۸٫۱% ضایعات و در گروه کرایوتراپی به همراه تزریق داخل ضایعه ۷۲٫۲% ضایعات پس از ۷ نوبت درمان شدند و پس از ۱۲ نوبت درمان، ۱۰۰ درصد ضایعات تحت درمان توام و ۹۱% ضایعات تحت درمان با گلوکانتیم داخل ضایعه از نظر بالینی، بهبود کامل یافتند. برای پایان هفته هفتم خطر نسبی (حدود اطمینان) ۱٫۸۶ (۱٫۱-۳٫۱۵) به دست آمد و برای پایان هفته دوازدهم RR=2.23 و (۲٫۷-۴٫۳=%۰٫۹۵CI) محاسبه گردید که از نظر آماری معنادار می باشد (P<0.02). بین میزان بهبودی در دو گروه تحت درمان از نظر آماری رابطه معناداری دیده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: کرایوتراپی به همراه تزریق داخل ضایعه به صورت تواما در مقایسه با روش تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم روش درمانی موثرتری بوده و دوره درمان را کاهش می دهد.