مقاله مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس ریشه، برگ و میوه گیاه Capparis spinosa در مزرعه و رویشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس ریشه، برگ و میوه گیاه Capparis spinosa در مزرعه و رویشگاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Capparis spinosa
مقاله ترکیب های شیمیایی
مقاله Sulphour mol
مقاله مزرعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنچولی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جابری انصاری شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خدنگی بارانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس ریشه، برگ و میوه گونه علف مار در مزرعه و رویشگاه انجام گردید. بعد از رشد کامل گیاه (رسیدن میوه) نمونه برداری از ریشه، برگ و میوه این گیاه از مزرعه و همزمان از رویشگاه طبیعی آن در منطقه دارزین واقع در استان کرمان انجام گردید. اسانس نمونه ها به روش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر استخراج و تجزیه و شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس نمونه های مربوط به رویشگاه و مزرعه به وسیله دستگاه های GC و GC/MS صورت پذیرفت. در مجموع در اسانس ریشه، برگ و میوه مزرعه به ترتیب ۳۷، ۳۹ و ۴۲ ترکیب و در اسانس ریشه، برگ و میوه رویشگاه ۲۴، ۳۱ و ۲۹ ترکیب شناسایی شد. ترکیب غالبی که در همه نمونه بیش ترین درصد اسانس ترکیب ها را دارد Sulphour mol می باشد. تعداد ۱۹ ترکیب در میوه، ۱۶ ترکیب در برگ و ۱۱ ترکیب در ریشه نمونه های دو محیط کشت مشترک می باشد. همچنین ترکیب های مشترک که در همه نمونه ها مشاهده گردیدند شامل (۲buten-1-one 1-(2,6,6 trimethyl-1,3 cyclohexadien، Tetracontane 3,5,24 trimethyl،۱,۲-benzene dicarboxylic acid  ( بنزن دی کربوکسیلیک اسید)، Decanedioic acid (دی کاندوئیک( Methyl متیل و) Esters استرها) هستند. نتایج نشان می دهد که در نمونه های مزرعه بازده اسانس نسبت به رویشگاه بیش تر، ولی درصد هر ترکیب در نمونه های رویشگاه بیش تر و درصد ترکیب های عمده در مزرعه کاهش یافت. این پدیده می تواند به دلیل مسیر مشترک تشکیل این ترکیب ها در گیاهان وابسته باشد که به دلیل اختلاف شرایط آب و هوایی و محیط کشت متفاوت سبب بروز تغییر در ترکیب های اسانس ها می شود.