مقاله مقایسه ترجیحات فکری دانش آموزان دختر پایه های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه ترجیحات فکری دانش آموزان دختر پایه های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی درسی
مقاله ترجیح فکری
مقاله ربع مغزی
مقاله ریاضیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غنایی چمن آباد علی
جناب آقای / سرکار خانم: گل مقام هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژاد علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ترجیحات فکری دانش آموزان دختر پایه های دوم تا چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد بوده است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری را دانش آموزان دختر رشته ریاضی در سه پایه دوم، سوم و چهارم مقطع متوسطه شهر مشهد طی سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ تشکیل داده بودند. حجم نمونه تحقیق ۱۳۱ نفر (۳۹ نفر دانش آموزان سال دوم، ۵۰ نفر دانش آموزان سال سوم، ۴۲ نفر دانش آموزان سال چهارم) بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار سنجش مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه غلبه مغزی ند هرمان بود و با روش آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون آماری آنوا و مانوا و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین ربع مغزی D و تحصیل در رشته ریاضی تفاوت معناداری (p<0.045، F=17.3) وجود دارد که نشان می دهد تسلط ربع مغزی D از سال دوم به چهارم (۰٫۰۵>p) به صورت معناداری کاهش می یابد. در نتیجه می توان به این نکته اشاره کرد که فرآیند آموزش فعلی در رشته تحصیلی ریاضی نمی تواند موجبات توسعه قابلیت های مغزی دانش آموزان را فراهم نماید. بنابراین بررسی برنامه ریزی درسی و روش تدریس معلمان در دوره مذکور توسط مراجع ذی صلاح ضروری به نظر می رسد.