مقاله مقایسه تحول زبان کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۱۰۰ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تحول زبان کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و کودکان دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات یادگیری
مقاله کلامی
مقاله غیرکلامی
مقاله تحول زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هارون رشیدی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی منش فردین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تحول زبان کودکان دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی با کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کل‍یه دانش آموزان دختر و پسر دارای اختلالات یادگیری شهر شیراز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بود. نمونه این پژوهش ۳۰ دانش آموز دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی و ۳۴ دانش آموز دارای اختلالات یادگیری کلامی مراکز مشکلات یادگیری شیراز بودند. آزمون تحول زبانTold  اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد بین کودکان دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی با کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی در مقیاس تحول زبان تفاوت معناداری وجود دارد. با این حال، بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. می توان نتیجه گرفت که تشخیص اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی با استفاده از نیم رخ نمرات استانداردتحول زبان Told امکان پذیر بوده، پس استفاده از این مقیاس توصیه می شود.