مقاله مقایسه تجویز مزمن میکرو و نانوذره اکسید منگنز بر شاخص های عملکرد کبدی در موش نر بزرگ آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه تجویز مزمن میکرو و نانوذره اکسید منگنز بر شاخص های عملکرد کبدی در موش نر بزرگ آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسید منگنز
مقاله نانوذرات
مقاله میکروذرات
مقاله شاخص های عملکرد کبدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلیان شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورعزتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صفی حمانی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتی ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تولید و مصرف صنعتی نانو و میکروذرات اکسید منگنز سبب افزایش تماس انسان با آنها شده است. در این پژوهش، توزیع زیستی منگنز در بافت کبدی موش بزرگ به دنبال تجویز مزمن هر دو ذره اندازه گیری شد، همچنین، اثر آنها بر سرعت افزایش وزن بدن و آزمون عملکرد کبدی موش ها بررسی شد.
مواد و روش ها: موش های بزرگ نر از نژاد ویستار هر دو هفته یک بار به مدت چهارده هفته توزین و نانو یا میکروذره اکسید منگنز (۱۰۰ mg/kg) را به صورت زیرجلدی در گروه های مختلف دریافت کردند. نمونه خون به طور مستقیم از قلب موش ها (n-5) در زمان های مشابه گرفته شد. میزان منگنز نمونه بافت کبدی به روش ICP-MS تعیین شد. سطح سرمی پروتئین تام، آلبومین، بیلی روبین و آنزیم های ترانس آمیناز، لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز به کمک دستگاه آنالایزر اتوماتیک تعیین شدند.
نتایج: سرعت افزایش وزن بدن در موش های گروه نانو سریع تر و در گروه میکرو کندتر از کنترل (p<0.05) بود. توزیع، تجمع و پاک سازی زیستی منگنز از بافت کبد در گروه نانوذرات با گروه میکروذرات تفاوت داشت. میزان پروتئین تام، آلبومین، بیلی روبین و فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم در هر دو گروه افزایش و فعالیت آنزیم های ترانس آمیناز و لاکتات دهیدروژناز در هر دو گروه کاهش یافت (p<0.05).
نتیجه گیری: تجویز مزمن نانو و میکروذرات اکسید منگنز به تجمع منگنز در بافت کبدی منجرمی شود. خاصیت اکسید کنندگی قوی هر دو ذره و امکان اتصال این ذرات با برخی آنزیم های کبدی می توانند عوامل اصلی آسیب های کبدی ناشی از این ذرات باشند.