مقاله مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه ای
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترومغناطیس هوابرد
مقاله تبدیل مستقیم
مقاله مدل نیم فضا
مقاله معکوس سازی
مقاله مدل زمین لایه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی تبار فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسکویی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبات ریاضی برای به دست آوردن ساختارهای مقاومت ویژه الکتریکی از داده های الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن زمین به صورت سه بعدی بسیار پیچیده هستند. با در نظر گرفتن مدل زمین سه بعدی به صورت مدل های ساده تر از یک طرف پیچیدگی محاسبات کمتر می شود و از طرف دیگر بخشی از اطلاعات از دست می رود. اما به هر حال برای اینکه فهمیده شود که کدامیک از این فرض ها یا مدل های در نظر گرفته شده به واقعیت نزدیک تر هستند باید بین آنها مقایسه ای صورت گیرد. در این مقاله دو فرض برای زمین در نظر گرفته شده است: ۱) فرض زمین همگن که مقاومت ویژه و عمق بر اساس این فرض با استفاده از تبدیل داده ها به دست می آید و ۲) فرض زمین لایه ای که مقادیر مقاومت ویژه با استفاده از فرایند معکوس سازی محاسبه می شوند. نتایج بررسی ها روی مدل مصنوعی نشان می دهد که فرض زمین همگن، در سطح زمین مدل های نزدیک به واقعیت را به دست می دهد و در عمق دچار انحراف می شود، درحالی که مدل زمین لایه ای، هم در سطح و هم در عمق، پاسخ های بسیار بهتری به دست می دهد. مقایسه مقاطع به دست آمده از داده های واقعی هم تایید می کند که با فرض زمین به صورت لایه ای، ساختارهای بیشتر با قدرت تفکیک بیشتری به دست می آید.