مقاله مقایسه تاثیر MTAD، کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر میکروارگانیسم های هوازی کانال ریشه دندان های نکروزه (invivo) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۷۸ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر MTAD، کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر میکروارگانیسم های هوازی کانال ریشه دندان های نکروزه (invivo)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MTAD ENDODONTICS
مقاله کلر هگزیدین
مقاله هیپوکلریت سدیم
مقاله آنتی میکروبیال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی زاهد شراره
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در مطالعه حاضر خاصیت آنتی باکتریال MTAD، کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر میکروارگانیسم های هوازی کانال ریشه نکروتیک مقایسه گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه in vivo از ۱۷ دندان تک کاناله نکروزه با پریودنتیت مزمن اپیکالی استفاده گردید. پس از بی حسی و ایجادحفره دسترسی، نمونه گیری از کانالها توسط کن های کاغذی استریل انجام شد سپس نمونه ها فورا به محلول BHI منتقل شده و به مدت ۲۴ ساعت درانکوباتور با حرارت۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه گردیدند. برای هر نمونه، ۴ پلیت هوازی آماده شد و تعدادکلنی ها شمارش گردید. از هر سری از پلیت ها یکی به عنوان کنترل مثبت که حاوی هیچ گونه ماده آنتی باکتریال نبود و پلیت های دیگر به ترتیب حاوی صد میکرو لیتر MTAD، کلر هگزیدین ۰٫۲ درصد و هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵ درصد بود که به محیط اضافه شدند. پس از سه روز انکوباسیون تعداد کلنی های باقیمانده بر سطح پلیت شمارش شده و بصورت CFU/ml ثبت گردید. برای ارزیابی تفاوت بین فعالیت های آنتی میکروبیال شستشو دهنده های مختلف از آنالیز آماری Kruskal-Waullis استفاده شد.
یافته ها: میانگین درصد مهار رشد باکتری ها در حضور MTAD، کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم به ترتیب ۲۹٫۴۲%، ۸۲٫۶۴%، ۳۹٫۴۰% بود (p<0.0001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد فعالیت آنتی میکروبیال کلرهگزیدین از MTAD وهیپوکلریت سدیم بر میکروارگانیسم های هوازی داخل کانال نکروزه بالاتر است.