مقاله مقایسه تاثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی زنان چندزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول دی ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی زنان چندزا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس درد
مقاله زنجبیل
مقاله مفنامیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورملکی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: نجار شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پس درد زایمان، یکی از مشکلات دوران پس از زایمان است که جهت رفع آن، گاهی اوقات نیاز به استفاده از مسکن می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه اثر زینتوما و مفنامیک اسید بر پس درد زایمان زنان چندزا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی و یک سوکور در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۲۲ زن چندزایی که به روش طبیعی زایمان کرده و از پس درد متوسط یا شدید شکایت داشتند، در بیمارستان شهرستان ماهشهر انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه ۶۱ نفری زینتوما و مفنامیک اسید قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس سنجش بصری، میزان پس درد زایمان، 2 ساعت بعد از زایمان اندازه گیری شد و مادران در صورت داشتن نمره درد 4 و بیشتر، داروهای مورد مطالعه را دریافت می کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و آزمون های آماری استنباطی و توصیفی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه ۱۱۵ مادر (۵۷ نفر در گروه زنجبیل و ۵۸ نفر در گروه مفنامیک اسید) شرکت کردند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه، شدت و مدت درد پس از مصرف دارو کاهش یافت و شدت و مدت درد در هر دو گروه پس از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: زنجبیل به عنوان یک داروی گیاهی سالم و بی خطر و بدون عارضه جانبی می تواند جایگزین مناسب مفنامیک اسید، برای مادرانی باشد که از پس درد زایمانی شکایت دارند.