مقاله مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهوع و استفراغ بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهوع و استفراغ بارداری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهوع و استفراغ
مقاله بارداری
مقاله زنجبیل
مقاله ویتامین B6

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزبخت مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: کیاپور آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تهوع و استفراغ از شایعترین عوارض دوران بارداری است که اغلب به دلیل عدم تمایل به مصرف داروهای شیمیایی مورد توجه قرار نمی گیرد. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سوکور است که با هدف بررسی تاثیر کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بارداری و مقایسه آن با ویتامین B6 و یک دارونما انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه ۱۲۰ نفر از زنان باردار تا هفته بیستم بار داری که دچار تهوع و استفراغ بوده و تا کنون تحت درمان قرار نگرفته اند و به درمانگاه های شهرستان آمل مراجعه نمودند، به طور تصادفی انتخاب شده و سپس در سه گروه تقسیم شدند و تحت درمان زنجبیل و vit B6 و پلاسبو به مدت ۴ روز قرار گرفتند، بعد از یک هفته درمان آنها پیگری شدند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل اطلاعات دموگرافیک افراد و بررسی شدت تهوع و استفراغ بر اساس یک نمودار دیداری (خطی به طول cm10، از ۰ بدون تهوع تا ۱۰ شدیدترین تهوع) تقسیم بندی شده بود، ۲۴ ساعت قبل از درمان و در ۴ روز طی درمان بود. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های ANOVA، کروسکال و الیس، تی زوجی و رتبه علامتدار ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفت (p<0.05).
یافته ها: نتایج حاصله بیانگر تاثیر زنجبیل در کاهش شدت تهوع و دفعات تهوع و استفراغ بارداری بود. در مقایسه با ویتامین B6 و دارونما تفاوت معنی داری بین سه گروه در کاهش شدت تهوع به دفعات تهوع و دفعات استفراغ مشاهده نگردید؛ ولی در دریافت کنندگان زنجبیل، متوسط شدت تهوع در طی روزهای درمان، همواره کمتر از دریافت کنندگان پلاسبو بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیانگر آنست که زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بارداری موثر است.